Vilkår og betingelser

Tak for valget CARFAX Europe GmbH!

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle forretningsforhold mellem CARFAX Europe GmbH ("CARFAX"), og deres kunder , medmindre en særskilt , skriftlig aftale indgås. Læs dette dokument omhyggeligt. Det indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder og pligter, samt de begrænsninger og undtagelser, der gælder for dig.


1. Indgåelse af kontrakt

Tilbuddene om CARFAXs ydelser og produkter på hjemmesiden udgør ikke et bindende tilbud. Med en kundes ordre, kunden afleverer et bindende tilbud for indgåelse af ​​en aftale. Efter afgivelse af ordre vil  CARFAX behandle kundens ordre og sender en bekræftelse e-mail til bekræfte modtagelsen af ​​kundens bestilling. Denne kvittering for modtagelsen udgør ikke en accept af ordren. Ordren er accepteret med en separat meddelelse eller med levering af de ønskede varer eller tjenesteydelser. CARFAX sender ordreoplysningerne samt ​​vilkår og betingelser til kunden via e-mail. Kunden kan få vilkår og betingelser til enhver tid.


2. License ; Ejerskab

I tilfælde af køb af en rapport giver CARFAX hermed kunden en begrænset, ikke -overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at tilgå og bruge oplysningerne i en sådan rapport til personlige, ikke -kommercielle formål.

I tilfælde af køb af en pakke på fem rapporter er pakkerne er gyldigt i 1 år. Du kan besøge vores hjemmeside på ethvert tidspunkt i løbet af dette år for at indløse dine resterende rapporter.

Når en rapport er bestilt , er den synlig i 30 dage. I løbet af denne periode, kan du åbne din rapport, så ofte du ønsker.


3. Begrænsninger vedrørende adgang og brug

CARFAX forbeholder sig ret til at afvise enhver bestilling, der menes at skulle bruges på en måde, der vil have en negativ virkning på CARFAX. Kunden har ikke lov til hverken helt eller delvist at distribuere, udbrede, kopiere eller offentliggøre databasen, der indeholder VHR’erne. Kommercielt brug og/eller videresalg og videredistribution af CARFAX VHR’er er strengt forbudt, hvad enten det er helt eller delvist. Ved ”kommercielt brug” forstås brug ved en person, der beskæftiger sig med forskning i, køb og/eller salg af biler, videresalg eller videredistribution af VHR’er eller ethvert andet forretningsformål, der er fastsat af CARFAX. Udtagning og genanvendelse af hele eller en væsentlig del af indholdet i databasen, vurderet både på kvalitet og mængde, er ikke tilladt. Gentagen og systematisk udtagning og genanvendelse af ikke-væsentlige dele af indholdet i databasen, som indebærer handlinger, der er i modstrid med normal anvendelse af databasen, eller som i urimeligt omfang strider mod CARFAX’ juridiske interesser, er ikke tilladt. I særdeleshed er enhver automatisk adgang til eller brug af databasen, f.eks. ved ”screen scraping” eller tilsvarende teknikker, ikke tilladt. Hvis en kunde videregiver en VHR til en anden part, må kunden ikke: (A) bruge denne VHR eller oplysninger til ulovlige formål; (B) give denne VHR eller oplysninger til nogen anden part med videresalg eller ny markedsføring for øje; (C) give denne VHR eller oplysninger til nogen producent af motoriserede køretøjer eller til datterselskaber, der har med finansiering eller leasing at gøre (med mindre det sker i forbindelse med almindelig forhandlerpraksis) eller sådanne producenter af køretøjers reklamebureauer; (D) erstatte, ændre eller redigere mærkater, copyright-meddelelser og ejerskabsoplysninger for CARFAX VHR’er og de tilknyttede dokumenterede komponenter; eller (E) analysere alle VHR-oplysninger eller andre oplysninger indhentet via CARFAX. Kunden må ikke fremsætte synspunkter over for andre personer eller enheder vedrørende CARFAX eller anden VHR, hverken skriftligt eller mundligt, der er i uoverensstemmelse med anvisningerne i denne aftale og de oplysninger, der er i VHR.


4. Gebyrer

For så vidt angår VHR-emballage, bliver kundens VHR-emballage kun pålagt gebyr for en VHR, når der er angivet et gyldigt køretøjsidentifikationsnummer (”VIN”). Ved indsendelse af ugyldige VIN’er returneres der en fejlmeddelelse, og der vil ikke blive pålagt gebyrer. Kundens VHR-emballage vil heller ikke blive debiteret ved angivelse af en gyldig VIN, men hvor der ikke findes nogen data. Kunden har ikke ret til at returnere VHR’er eller VHR-pakker, når en ordre først er blevet accepteret, idet der ikke vil blive foretaget tilbagebetalinger, jf. dog afsnit 6 nedenfor.


5. Fakturering; Betaling

Kunden kan betale med kreditkort (American Express, MasterCard eller Visa) eller med Pay-pal. Alle gebyrer skal betales, når ordren accepteres. CARFAX skal udarbejde og fremsende en faktura for hver ordre. Hver faktura skal identificere det samlede forfaldne beløb. Alle priser er inklusive tysk moms.


6. Vejledning vedrørende din ret til tilbagekaldelse

Nærværende afsnit 6 finder kun anvendelse på de i § 13 i den tyske borgerlig lovbog (Bürgerliches Gesetzbuch) definerede forbrugere

Ret til tilbagekaldelse

Du kan skriftligt ophæve kontrakten (f.eks. pr. fax, brev eller e-mail) inden for 14 dage uden at angive en årsag. Perioden starter efter modtagelse af denne skriftlige meddelelse, men ikke før indgåelse af kontrakten og ikke før opfyldelse af vor oplysningspligt i henhold til art. 246, punkt 2, i sammenhæng med punkt 1, afsnit 1 og 2, i lov om ikrafttrædelse af den tyske borgerlige lovbog (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch), samt vores pligter i henhold til art. 312g, stk. 1, første punktum, i den tyske borgerlige lovbog, i sammenhæng med art. 246, punkt 3 i lov om ikrafttrædelse af den tyske borgerlige lovbog (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch). For overholdelse af tilbagekaldelsesperioden er det tilstrækkeligt at sende tilbagekaldelsen i god tid. Meddelelse om tilbagekaldelse skal sendes til:

CARFAX Europe GmbH
Lindwurmstraße 124
80337 München
Tyskland
Eller pr. fax til: +49 (0) 89 540 4562 9900
Eller pr. e-mail til: info@carfax.eu

Juridiske konsekvenser af tilbagekaldelse

For at en tilbagekaldelse skal være gyldig, skal enhver ydelse modtaget af én af parterne returneres, og hvor det er relevant, skal fordele i forbindelse hermed (herunder renter) tilbageføres. Såfremt du ikke er i stand til at returnere de modtagne varer samt fordele (f.eks. brugsfordele) til os helt eller delvist eller kun i forringet stand, kan du komme til at skulle kompensere os for vores værditab. Dette kan føre til en situation, hvor du under alle omstændigheder skal udfylde dine kontraktmæssige forpligtelser i hele perioden indtil tilbagekaldelsen. Forpligtelser i forbindelse med tilbagebetaling af betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. For dig begynder denne frist med din fremsendelse af tilbagekaldelseserklæringen til os, og for os begynder den med vores modtagelse af denne.

Særlige oplysninger

Din ret til tilbagekaldelse udløber før tiden, såfremt kontrakten er opfyldt af begge parter, på din udtrykkelige anmodning, inden du har udøvet din ret til tilbagekaldelse.

Afsluttende bemærkninger til vejledningen vedrørende din ret til tilbagekaldelse

CARFAX’ webshop henvender sig til engelsktalende kunder. Derfor vil al kommunikation og al dokumentation og vilkår og betingelser kun være tilgængelige på engelsk. Da vejledningen vedrørende din ret til tilbagekaldelse imidlertid er baseret på en officiel skabelon på tysk, fremsendes den tyske ordlyd af denne vejledning efterfølgende, således at det sikres, at CARFAX overholder retsgrundlaget for beskyttelse af kunderne.

Widerrufsbelehrung

Dieser Abschnitt 6 gilt nur für Verbraucher nach § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: CARFAX Europe GmbH
Lindwurmstraße 124
80337 München
Deutschland oder per Fax an: +49 (0) 89 540 4562 9900
oder per E-Mail an: info@carfax.eu

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung


7. Overtrædelse; forfaldne gebyrer; erstatningsansvar

Alle fakturaer, der ikke er betalt senest 30 dage fra modtagelsen, er forfaldne, og vil blive pålagt et gebyr svarende til fem procent over den af Den Europæiske Centralbank fastsatte basisrentesats. Kunden er ligeledes ansvarlig for alle gebyrer (herunder alle bøder eller gebyrer, der måtte følge af misbrug eller uautoriseret brug af kundekonti), der skyldes brug af kunders kontonummer/kontonumre og adgangskode(r).


8. Ansvarsfraskrivelse

Kunden accepterer, at CARFAX indhenter data fra offentlige registre og andre kilder til brug i VHR’er, og at disse data kan indeholde fejl og udeladelser. CARFAX garanterer hverken rigtigheden eller fuldstændigheden af VHR. Kunden er indforstået med, at ikke alle oplysninger er tilgængelige for alle jurisdiktioner, samt at CARFAX ikke har adgang til visse oplysninger, der kan være tilgængelige for andre parter. Kunden er ligeledes indforstået med, at der kan være en periode mellem det tidspunkt, hvor CARFAX modtager visse oplysninger, og til disse oplysninger medtages på en VHR.  Kunden accepterer, at VHR’er ikke giver nogen garanti vedrørende et køretøjs tilstand, og kunden påtager sig det fulde ansvar i forbindelse med beslutninger og transaktioner via VHR’er. Kunden accepterer, at CARFAX i forhold til fejlagtige data, der meddeleles skriftligt af kunden og bekræftes af en uafhængig CARFAX-datakilde, alene er ansvarlig for at berigtige det pågældende register. CARFAX garanterer ikke, at VHR’er er komplette eller fri for fejl.


9. Ansvarsbegrænsning

CARFAX er ansvarlig som følger:

  1. CARFAX er fuldt ansvarlig for forsætlig og grov uagtsomhed samt for skader, der udsætter personers liv, krop eller helbred for fare.
  2. I tilfælde af simpel uagtsomhed er CARFAX kun ansvarlig for overtrædelser af en materiel, kontraktuel forpligtelse (kardinalpligt). Ved ”kardinalpligt” i denne bestemmelses forstand forstås en forpligtelse, hvis indfrielse i første omgang gør det muligt at implementere denne kontrakt, og som kontrahenten derfor generelt er afhængig af ved indfrielse af hvilken.
  3. I det i  punkt ii omtalte tilfælde er CARFAX ikke ansvarlig for manglende forretningsmæssig succes, mistede overskud og indirekte skader.
  4. Ansvar i medfør af ovennævnte punkt ii. og iii. er begrænset til typiske, forudsigelige skader.
  5. Ansvarsbegrænsningen finder tilsvarende anvendelse for ansatte, agenter og stedfortrædende agenter hos CARFAX.
  6. Ethvert potentielt ansvar på CARFAX' side for garantier og krav, der er baseret på den tyske produktansvarslov, berøres ikke;

10. Skadeserstatning

Kunden skal holde CARFAX og vores agenter skadesløse for ethvert krav, retssag eller skader, direkte eller indirekte, der er opstået på baggrund af kundens brug af VHR’er, herunder men ikke begrænset til, krav der skyldes manglende, urigtige eller unøjagtige data på en hvilken som helst VHR.


11. Gældende lov; kontraktsprog

Disse vilkår og betingelser er omfattet af og udformet i overensstemmelse med tysk lovgivning, dog undtaget konflikter i lovbestemmelser. Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal afgøres af retten i München, Tyskland, i henhold til tysk lov. Kontraktsproget er engelsk.


12. Overdragelse

CARFAX har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre eller supplere disse vilkår og betingelser. CARFAX skal give kunderne besked via e-mail eller i en anden relevant form, eksempelvis i form af en meddelelse under login-processen. Sådanne meddelelser vil finde sted mindst 6 uger, før de tilsigtede ændringer træder i kraft. Hvis en kunde ikke har rejst indsigelse mod sådanne ændringer inden for de seks ugers frist, træder ændringerne i kraft. CARFAX vil underrette kunden om konsekvenserne af kundens stiltiende accept i den føromtalte meddelelse. Individuelle dele af nærværende vilkår og betingelser, der er eller bliver ugyldige, berører ikke de resterende bestemmelsers fortsatte gyldighed. Kontrahenterne skal i sådanne tilfælde aftale, at de ugyldige bestemmelser skal erstattes med en bestemmelse, der minder mest om den økonomiske ånd og formålet med den ugyldige forordning. Tilsvarende gælder for alle udeladelser i disse vilkår og betingelser.