Warunki handlowe

Dziękujemy za skorzystanie z usług CARFAX Europe GmbH!

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszelkich stosunków handlowych pomiędzy firmą CARFAX Europe GmbH ("CARFAX") a jej klientami, o ile strony nie zawrą oddzielnej umowy na piśmie. Przeczytaj uważnie niniejszy dokument. Zawiera on ważne informacje o Twoich prawach i obowiązkach, jak również o ograniczeniach i wyłączeniach dotyczących Twojej osoby.


1. Zawarcie umowy

Oświadczenia dotyczące usługi i produktów firmy CARFAX dostępnych na jej stronie internetowej, nie stanowią wiążącej oferty. Poprzez złożenie zamówienia, klient składa wiążącą ofertę na zawarcie umowy. Po złożeniu zamówienia przez klienta, CARFAX rozpatrzy zamówienie i prześle mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia klienta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi akceptacji zamówienia. Akceptacja zamówienia zostaje potwierdzona w osobnym zawiadomieniu lub poprzez dostarczenie żądanych towarów lub usług. CARFAX wysyła klientowi informację o zamówieniu i warunki handlowe drogą mailową. Klient może otrzymać Warunki Handlowe w dowolnym czasie.


2. Licencja, tytuł własności

W przypadku zakupu raportu historii pojazdu CARFAX, CARFAX niniejszym udziela klientowi ograniczonej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do danych zawartych w tym raporcie oraz na korzystanie z tych danych do własnych, niekomercyjnych celów.

W przypadku zakupu pakietu pięciu raportów, pakiet zachowuje ważność przez okres 1 roku. W przeciągu tego okresu klient może odwiedzić naszą stronę internetową w dowolnym czasie, aby wykorzystać pozostałe raporty.

Raport udostępniony na podstawie zamówienia jest widoczny przez 30 dni. W tym okresie klient może otwierać raport tak często, jak sobie tego życzy.


3. Ograniczenia dostępu i korzystania

CARFAX zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień, których realizacja skutkowałaby, zdaniem CARFAX, wykorzystywaniem raportów historii pojazdów ze szkodą dla CARFAX. Klient nie ma prawa do dystrybucji, rozpowszechniania, kopiowania lub publikowania, w całości lub w części, bazy danych zawierającej raporty historii pojazdów. Bezwzględnie zabrania się użytkowania w celach komercyjnych i/lub odsprzedaży i dalszej dystrybucji, w całości lub w części, raportów historii pojazdów CARFAX. Pojęcie "użytkowanie w celach komercyjnych" oznacza użytkowanie przez osoby zaangażowane w działalność gospodarczą związaną z wyszukiwaniem, nabywaniem i/lub sprzedażą samochodów, odsprzedażą lub dalszą dystrybucją raportów historii pojazdu lub inną działalność określoną przez CARFAX. Nie zezwala się na pobieranie i ponowne wykorzystywanie całości lub istotnej części (w sensie ilościowym i jakościowym) zawartości bazy danych, ani też na czynności wskazujące na wielokrotne i systematyczne pobieranie i ponowne wykorzystanie nieistotnych części zawartości bazy danych, które są sprzeczne z normalnym użytkowaniem bazy danych lub czynności poważnie szkodzące prawomocnym interesom CARFAX.

W szczególności, nie zezwala się na wszelki zautomatyzowany dostęp do bazy danych lub jej użytkowanie, np. przy użyciu techniki "screen scraping" lub podobnych technik. W przypadku przekazania przez klienta raportu historii pojazdu stronie trzeciej, klient nie będzie: (A) używał raportu historii pojazdu lub informacji w celach niezgodnych z prawem; (B) przekazywał raportu historii pojazdu lub informacji żadnej stronie w celu ich odsprzedaży w dowolny sposób; (C) przekazywał raportu historii pojazdu lub informacji żadnemu producentowi pojazdów samochodowych, jego jednostkom zależnym zajmujących się finansowaniem, wynajmowaniem lub leasingiem (za wyjątkiem ich przekazywania w ramach zwykłej działalności dilerskiej), czy też jego agencjom reklamowym; (D) zastępował, zmieniał, redagował etykiet, adnotacji o prawach autorskich i informacji o prawie własności do raportów historii pojazdu CARFAX i związanych z nimi części dokumentacji; lub (E) dokonywał analizy składniowej (ang. parse) raportów historii pojazdów lub informacji uzyskanych od CARFAX.

Klient nie będzie składał żadnej osobie lub podmiotowi pisemnych bądź ustnych oświadczeń dotyczących CARFAX lub dowolnego raportu historii pojazdu niezgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy i informacją zawartą w raporcie historii pojazdu.


4. Opłaty

W przypadku kupna pakietu raportów historii pojazdu, klient zostanie obciążony jedynie za raporty, dla których został podany ważny numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Wprowadzenie nieważnego numeru VIN skutkuje wygenerowaniem wiadomości o błędzie i opłata nie zostanie pobrana. Opłaty nie pobiera się również w przypadku, gdy klient poda ważny VIN, ale nie zostaną znalezione żadne informacje na temat tego pojazdu. Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w punkcie 6 poniżej, po akceptacji zamówienia klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu raportów historii pojazdu lub pakietów takich raportów, jako że nie będą realizowane zwroty wpłaconych pieniędzy.


5. Fakturowanie, płatności

Klient może płacić kartą kredytową (American Express, MasterCard or Visa) lub za pośrednictwem witryny PayPal. Wszelkie opłaty stają się wymagalne wraz z akceptacją zamówienia. CARFAX wystawia i wysyła fakturę do każdego zlecenia. Na każdej fakturze będzie wykazana całkowita kwota do zapłaty. Wszystkie ceny zawierają niemiecki podatek VAT.


6. Pouczenie o prawie klienta do unieważnienia umowy

Niniejszy punkt 6 nie ma zastosowania do klientów określonych w § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch).

Prawo do unieważnienia umowy

Klient może odstąpić od umowy na piśmie (np. faksem, listownie lub mailem) w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin biegnie od momentu otrzymania niniejszej pisemnej instrukcji, lecz nie przed zawarciem umowy i nie przed wypełnieniem przez nas obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) oraz obowiązków przewidzianych w § 321g ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego w związku z art. 246 § 3 ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch). Dla dochowania terminu odstąpienia wystarczy wysłać na czas oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres:

CARFAX Europe GmbH

Lindwurmstraße 124

80337 München

Niemcy

lub faksem na numer: +49 (0) 89 540 4562 990

lub mailem na adres:    info@carfax.eu

Skutki prawne unieważnienia umowy

W przypadku skutecznego unieważnienia umowy, każda ze stron jest zobowiązana zwrócić wszelkie świadczenia przez nią otrzymane oraz wydać ewentualne uzyskane z nich korzyści (np. odsetki). Jeżeli klient nie może zwrócić, w całości lub w części, otrzymanych produktów lub korzyści (np. korzyści z tytułu użytkowania) lub może je zwrócić tylko w stanie pogorszonym, może być zobowiązany do wyrównania strat z tytułu utraty wartości. To może spowodować, że klient tak czy inaczej będzie musiał wypełnić swoje zobowiązania umowne za okres do momentu unieważnienia umowy. Okres na spełnienie zobowiązań z tytułu zwrotu płatności wynosi 30 dni. Dla klienta powyższy termin biegnie od momentu wysłania do CARFAX oświadczenia o odstąpieniu, dla CARFAX termin ten biegnie od momentu otrzymania tego oświadczenia.

Informacje specjalne

Prawo klienta do unieważnienia umowy wygasa wcześniej, jeżeli obie strony zrealizowały umowę na wyraźne żądanie klienta, zanim klient skorzystał z tego prawa.

Koniec pouczenia o prawie klienta do unieważnienia umowy

CARFAX’s web shop is aimed at English-speaking customers. Therefore all communication as well as any documentation and terms and conditions are available in English language only. However, as the instruction about your right of revocation is based on an official template in German language, the German wording of this instruction follows, in order to ensure that CARFAX complies with the legal framework on customer protection.

Widerrufsbelehrung

Dieser Abschnitt 6 gilt nur für Verbraucher nach § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

CARFAX Europe GmbH

Lindwurmstraße 124

80337 München Deutschland

oder per Fax an: +49 (0) 89 540 4562 990

oder per E-Mail an: info@carfax.eu

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung


7. Naruszenie, spóźnione płatności, odpowiedzialność

Wszystkie faktury niezapłacone po upływie 30 dni od ich otrzymania uważa się za zaległe i od kwoty takich faktur będą naliczane odsetki w wysokości stanowiącej równowartość pięciu procent powyżej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Klient ponosi również odpowiedzialność za wszelkie opłaty (łącznie z wszelkimi karami lub opłatami, które mogą wyniknąć z jakiegokolwiek nadużycia lub nieuprawnionego użycia konta klienta) wynikające z użycia numeru(ów) kont(a) i hasła (haseł) klienta.


8. Disclaimer

Klient przyjmuje do wiadomości, że CARFAX gromadzi dane z publicznych rejestrów i innych źródeł w celu ich wykorzystania w raportach historii pojazdu oraz że dane te mogą zawierać błędy lub przeoczenia. CARFAX nie udziela gwarancji ani poręczenia za poprawność lub kompletność raportów historii pojazdu. Klient ma świadomość, że nie wszystkie informacje są dostępne we wszystkich jurysdykcjach i że CARFAX nie ma dostępu do niektórych informacji, które mogą być dostępne innym stronom. KIient ma również świadomość, że pomiędzy otrzymaniem pewnych informacji przez CARFAX a ich zawarciem w raporcie historii pojazdu może upłynąć określony czas. Klient przyjmuje do wiadomości, że raporty historii pojazdu nie zawierają żadnych wniosków dotyczących stanu jakiegokolwiek pojazdu, i że tym samym przejmuje on pełną odpowiedzialność za decyzje i transakcje podejmowane przez niego w oparciu o te raporty.

Klient uznaje, że jedynym obowiązkiem CARFAX w przypadku wystąpienia błędnych danych - wtedy gdy CARFAX otrzyma informację od klienta o błędnych danych oraz potwierdzenie prawdziwości tej informacji z niezależnego źródła danych CARFAX - jest poprawienie tych danych. CARFAX nie udziela poręczenia, że raporty historii pojazdu zawierają kompletne informacje i są wolne od błędów.


9. Ograniczenie odpowiedzialności

CARFAX ponosi odpowiedzialność w następujących przypadkach:


10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Klient zwolni CARFAX i jej pośredników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, powództwa lub straty, bezpośrednie bądź pośrednie, wynikające z korzystania przez klienta z raportów historii pojazdów, w tym m. in. roszczenia z tytułu brakujących, niekompletnych lub niepoprawnych danych zawartych na tych raportach, jak również wypłaci CARFAX odszkodowanie z tytułu strat poniesionych na skutek ww. roszczeń, powództw lub strat.


11. Prawo właściwe, język umowy

Niniejsze Warunki Handlowe podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające w związku z niniejszymi Warunkami Handlowymi będą rozstrzygane przez sądy w Monachium, RFN, zgodnie z prawem niemieckim. Językiem umownym jest język angielski.


12. Zmiana, klauzula salwatoryjna

CARFAX ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków Handlowych w dowolnym czasie. W przypadku takich zmian lub uzupełnień CARFAX zawiadomi klientów drogą mailową lub w inny dogodny sposób, np. poprzez wyświetlenie zawiadomienia w trakcie logowania. CARFAX zawiadomi klientów najpóźniej sześć tygodni przed wejściem w życie planowanych zmian. Jeżeli klient nie zgłosi zastrzeżeń do zmian w sześciotygodniowym terminie, zmiany staną się skuteczne. We wspomnianym zawiadomieniu CARFAX zawiadomi klientów o skutkach ich milczenia. W przypadku gdy poszczególne postanowienia obecnych Warunków Handlowych będą lub staną się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostanie nienaruszona. Strony umowy uzgodnią wówczas zastąpienie nieskutecznych postanowień takimi postanowieniami, które będą najlepiej odzwierciedlać gospodarczy sens i cel nieważnego postanowienia. To samo odnosi się do wszelkich przeoczeń w niniejszych Warunkach Handlowych.

  1. CARFAX ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbanie oraz za straty wyrządzone na skutek obrażenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.
  2. W przypadku nieznacznego zaniedbania, CARFAX ponosi odpowiedzialność tylko za naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązek kardynalny). "Obowiązek kardynalny" w znaczeniu niniejszego postanowienia to taki obowiązek, od którego wypełnienia zależy realizacja niniejszej umowy i którego spełnienia klient ma zatem prawo zasadniczo oczekiwać.
  3. W przypadku opisanym w podpunkcie ii. CARFAX nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak sukcesu handlowego, utraconych korzyści i straty pośrednie.
  4. Odpowiedzialność przewidziana w podpunktach ii. I iii. jest ograniczona do odpowiedzialności za typowe, przewidywalne straty.
  5. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie mutatis mutandis do pracowników, pośredników lub pełnomocników CARFAX.
  6. Wszelka ewentualna odpowiedzialność ze strony CARFAX za gwarancje i roszczenia wynikająca z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.