Zasady i warunki

Dziękujemy za zaufanie i wybór CARFAX Europe GmbH!

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (“OWH”) mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy CARFAX Europe GmbH (dalej “CARFAX”) a konsumentami lub przedsiębiorcami, zawieranych na naszej stronie internetowej www.carfax.eu i zapewniających dostęp do VHR (Raport Historii Pojazdu).

Konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową (zwana dalej “Konsumentem”).

Przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca osobowość prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach swojej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej (dalej zwana “Klientem Biznesowym”).

"Konsumenci" i "Klienci Biznesowi" są określani zbiorczo jako "Klienci".

Brak akceptacji wszystkich niniejszych warunków powoduje, iż niemożliwe jest utworzenie konta CARFAX lub/i uzyskanie dostępu lub/i korzystanie z jakiejkolwiek strony lub jakiejkolwiek części serwisu(-ów) CARFAX.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu. Zawiera on ważne informacje na temat praw i obowiązków użytkownika, a także ograniczeń i wyłączeń, które go dotyczą.

1 Zawarcie umowy, ważność środków na koncie klienta

1.1 Zawarcie umowy

Klientów obowiązują następujące warunki: Prezentacje usług CARFAX dostępne za pośrednictwem strony internetowej nie stanowią wiążącej oferty. Złożenie zamówienia oznacza wiążącą deklarację zawarcia umowy. Kliknięcie przycisku “Kup teraz” jest wiążącym zamówieniem na wybrany pakiet. CARFAX przetworzy zamówienie Klienta i prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Do zawarcia wiążącej umowy dochodzi z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia, którego załącznikiem są OWH. Ogóle Warunki Handlowe są dostępne do pobrania na każde żądanie Klienta.

1.2 Ważność środków na koncie Klienta

Okres ważności zakupionych kredytów wynosi maksymalnie 4 lata. Po tym czasie ich ważność wygasa automatycznie. Okres ważności liczony jest jako 4 lata od dnia zawarcia wiążącej umowy.

2 Licencja, zakres usług

2.1 W przypadku zakupu dostępu do Raportu Historii Pojazdu (“VHR”), CARFAX niniejszym udziela ograniczonej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z danych zawartych w takim raporcie w celach prywatnych, jeśli dotyczy to Konsumenta, oraz w celach komercyjnych, jeśli dotyczy to Klienta Biznesowego.

2.2 Cele komercyjne (Dozwolone Wykorzystanie) oznaczają faktyczny lub zamierzony zakup samochodów używanych, finansowanie pojazdów, wystawianie polis ubezpieczeniowych, kontrolę i wycenę pojazdów. Dodatkowe cele komercyjne, takie jak reklamowanie pojazdów za pośrednictwem osób trzecich z wykorzystaniem usług CARFAX, wymagają wyraźnej zgody CARFAX. Po przyjęciu zlecenia przez CARFAX, w sposób opisany w ust. 1 powyżej, następuje:

2.2.1 Zakupiony Raport Historii Pojazdu będzie widoczny dla Klienta przez 30 dni. W tym czasie Klient ma nieograniczony dostęp do VHR, w tym do wszelkich aktualizacji zawartych w nim danych. Po zakończeniu tego okresu, dostęp do raportu może być odnowiony w dowolnym momencie.

2.2.2 dostęp do VHR nie będzie możliwy w przypadku działania siły wyższej i innych okoliczności, na które CARFAX nie ma wpływu, jak również w przypadku awarii lub konserwacji systemu.

2.3 Klient akceptuje, że CARFAX otrzymuje dane z rejestrów publicznych i innych źródeł w celu wykorzystania ich w swoich raportach, oraz że dane te mogą zawierać niepoprawne dane i/lub pominięcia. CARFAX nie gwarantuje ani nie zapewnia poprawności ani kompletności danych zawartych w raportach i nie ponosi żadnej odpowiedzialnościzwiązanej z prezentowanymi w raportach danymi. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie wszystkie dane są dostępne dla wszystkich krajów, i że CARFAX nie ma dostępu do niektórych danych, które mogą być dostępne dla innych podmiotów. Klient rozumie również, że może upłynąć pewien okres czasu pomiędzy otrzymaniem przez CARFAX określonych danych a umieszczeniem ich w raporcie. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i transakcje z wykorzystaniem Raportu Historii Pojazdu CARFAX.

W przypadku odnotowania potencjalnego błędu w naszych Raportach Historii Pojazdu, CARFAX powinien zostać powiadomiony o tym fakcie na piśmie. Klient lub osoba składająca taki wniosek przyjmuje do wiadomości, że CARFAX może prowadzić dochodzenie i wprowadzać poprawki do Raportu Historii Pojazdu tylko wtedy, gdy oficjalne dokumenty źródłowe lub zweryfikowane oświadczenie potwierdzą nieprawidłowość informacjiopisanych we wniosku.

3 Ograniczenia w dostępie i użytkowaniu

CARFAX zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień lub do skorzystania z nadzwyczajnego prawa do rozwiązania umowy z Klientem bez uprzedzenia, jeżeli uzna, że Raporty Historii Pojazdu CARFAX będą wykorzystywane w sposób, który będzie miał negatywny wpływ na CARFAX, jak opisano poniżej:

  • Klient nie może sprzedawać, rozpowszechniać, dystrybuować, kopiować ani publikować bazy danych zawierającej Raporty Historii Pojazdów CARFAX lub dane z raportów ani w całości, ani we fragmentach. Wykorzystanie komercyjne i/lub odsprzedaż i redystrybucja VHR, w części lub w całości, jest surowo zabronione. “Użycie komercyjne” oznacza użycie przez osoby lub podmioty zajmujące się wyszukiwaniem, kontrolą, kupnem i/lub sprzedażą samochodów, odsprzedażą lub redystrybucją raportów lub jakimkolwiek inny cel biznesowy określony przez CARFAX.

  • Pobieranie i ponowne wykorzystywanie całości lub istotnej części zawartości bazy danych, ocenianej pod względem jakościowym i ilościowym, jest niedozwolone. Wielokrotne i systematyczne pobieranie i wtórne wykorzystywanie nawet części zawartości bazy danych, co oznacza działania, które są sprzeczne z normalnym korzystaniem z bazy danych lub które w sposób nieuzasadniony naruszają uzasadnione interesy CARFAX, jest niedozwolone. W szczególności niedozwolony jest zautomatyzowany dostęp lub korzystanie z bazy danych, np. poprzez „screen scraping” lub podobne techniki.

  • W przypadku, gdy Klient udostępnia raport trzeciej stronie, Klient nie będzie:

  1. wykorzystywać VHR lub informacji z nimi związanej do celów niezgodnych z prawem

  2. dostarczać Raportów Historii Pojazdów lub informacji z nimi związanej jakiejkolwiek stronie w celu odsprzedaży lub ponownego wprowadzenia na rynek w jakikolwiek sposób;

  3. dostarczać VHR lub informacji z nimi związanej jakimkolwiek producentom pojazdów silnikowych lub ich podmiotom zależnym zajmującym się finansowaniem lub leasingiem (z wyjątkiem normalnego toku działalności dealerskiej) lub agencjom reklamowym takich producentów pojazdów silnikowych;

  4. zastępować, modyfikować, usuwać etykiet, informacji o prawach autorskich i informacji o własności VHR CARFAX i powiązanych elementów dokumentacji;

  5. przetwarzać w żaden sposób VHR lub informacji uzyskanych z CARFAX.

  • Klient nie będzie przekazywał żadnej osobie ani podmiotowi żadnych informacji dotyczących CARFAX lub jakiegokolwiek VHR, zarówno pisemnie, jak i ustnie, które byłyby niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz informacjami zawartymi w VHR.

  • Klient przyjmuje do wiadomości, że pobierając lub drukując materiały chronione prawem autorskim lub korzystając z infrastruktury udostępnionej przez CARFAX, nie prowadzi do przeniesienia praw własności.

4 Opłaty

Opłaty za dostęp do VHR będą pobierane tylko w przypadku VHR, w których podany jest prawidłowy numer identyfikacyjny pojazdu (“VIN”) lub ważny numer tablicy rejestracyjnej (w zależności od kraju). Przesłane, nieważne numery VIN spowodują zwrócenie komunikatu o błędzie i nie spowodują naliczenia żadnych opłat. Opłaty za dostęp do VHR nie będą pobierane również wtedy, gdy podano ważny VIN lub ważną Tablicę Rejestracyjną, ale nie znaleziono żadnych danych. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, zwrot VHR po przyjęciu zlecenia przez CARFAX nie jest możliwy.

5 Rozliczenia, płatności

Klient może dokonać płatności kartą kredytową (np. MasterCard lub Visa), z wykorzystaniem usług płatności mobilnych (np. PayPal lub Google Pay) lub korzystając z metod płatności właściwych dla danego kraju (np. BLIK). Wszelkie opłaty, w tym podatek VAT, są płatne w momencie przyjęcia zamówienia.

6 Prawo do odstąpienia od umowy – Dotyczy tylko konsumentów

6.1 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - Poniższe informacje dotyczą zarówno zakupu dostępu do pojedynczego VHR, jak i zakupu dostępu do Pakietów VHR zakupionych przez konsumenta.

Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, koniecznie jest skutecznie doręczanie informacji (CARFAX Europe GmbH, Barthstraße 2-10, 80339 München, Niemcy, Faks: +49 (0) 89 540 4562 9900, E-mail: support@ carfax.eu, o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest również skorzystanie z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy dostarczenie informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy

CARFAX zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności realizowany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że CARFAX otrzyma wyraźną zgodę na inne rozwiązanie; CARFAX nie dolicza dodatkowych opłat w związku z takim zwrotem.

W przypadku, gdy Klient rozpoczął korzystanie z usług CARFAX przed złożeniem roszczenia o odstąpieniu od umowy, należna CARFAX płatność będzie kwotą proporcjonalną do tego, jaka część świadczeń z zawartej umowy została zrealizowana do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy.

Koniec instrukcji dotyczących odstąpienia od umowy

6.2 Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z § 356 ust. 4 niemieckiego kodeksu cywilnego, powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadkach, w których CARFAX wykonał usługę w całości i rozpoczął jej wykonywanie dopiero po wyrażeniu przez Konsumenta wyraźnej zgody i jednoczesnym przyjęciu do wiadomości, że utraci on prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy przez CARFAX.

6.3 Wzór formularza odstąpienia od umowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (wypełnij i zwróć ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz odstąpić od umowy) - Do: CARFAX Europe GmbH, Barthstraße 2-10, 80339 München, Niemcy

e-mail:  wsparcie@carfax.pl Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o odstąpieniu od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży dotyczącej świadczenia następującej usługi (*), Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*), Nazwa Klienta(-ów), Adres Klienta(-ów), Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej), Data __________ (*) Niepotrzebne skreślić.


7 CARFAX 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy (rozszerzone prawo odstąpienia od umowy - tylko dla konsumentów, przy zakupie oferty dla konsumentów, nie dotyczy oferty dla klienta biznesowego)

7.1 Oprócz ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy, CARFAX oferuje konsumentom kolejną 16-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy przy zakupie oferty dla konsumentów.

7.2 W przypadku niezadowolenia z realizowanego świadczenia umownego i zgłoszenia odpowiednio reklamacji na adres e-mail wsparcie@carfax.pl cena zakupu pakietu 1 CARFAX zostanie zwrócona w 100%. W przypadku niezadowolenia z realizowanego świadczenia umownego i zgłoszenia odpowiednio reklamacji cena zakupu pakietu 3 CARFAXy zostanie zwrócona w 100%, chyba że pobrano więcej niż jeden VHR. W przypadku niezadowolenia z realizowanego świadczenia umownego i zgłoszenia odpowiednio reklamacji cena zakupu pakietu 5 CARFAXy zostanie zwrócona w 100%, chyba że pobrano więcej niż dwa VHR.

7.3 CARFAX z wykorzystaniem poczty elektronicznej poinformuje każdorazowo o przyjęciu reklamacji i roszczeniu o odstąpienie od umowy. W przypadku realizacji płatności kartą kredytową, należna kwota pojawi się na rachunku odpowiedniej/zgłoszonej przy zakupie karty kredytowej. W przypadku dokonania pierwotnej płatności kartą, która w międzyczasie wygasła lub została anulowana, prosimy o skontaktowanie się z bankiem wystawcą karty. Zwroty są zawsze realizowane zgodnie z pierwotnym sposobem płatności i środki nie mogą zostać przekazane na inną kartę.

8 Naruszenia i odpowiedzialność

8.1 Dotyczy Klientów: Klient odpowiada za uiszczenie wszystkich kar lub opłat, które mogą wynikać z niewłaściwego lub nieuprawnionego korzystania z konta klienta lub konta biznesowego i/lub z niewłaściwego lub nieuprawnionego użycia hasła (haseł) klienta.

8.2 Dotyczy Klientów Biznesowych: Klient Biznesowy zapewnia, że tylko uprawnieni przedstawiciele otrzymują nazwę użytkownika i hasło dostępu do historii samochodów używanych CARFAX.

8.3 W przypadku gdy osobom trzecim pozwolono na nieuprawnione korzystanie z konta biznesowego w celu uzyskania dostępu do historii samochodów używanych CARFAX, należy zapłacić zryczałtowaną karę umowną w wysokości 5000 EUR na rzecz CARFAX. Ponadto posiadacz konta, który w sposób zawiniony ułatwił nieautoryzowane użycie, zapłaci dodatkowe 25 EUR za historię samochodu używanego, do której dostęp uzyskały osoby trzecie.

W przypadku gdy konto klienta lub konto biznesowe jest wykorzystywane do odsprzedaży historii samochodów używanych dostępnych za pośrednictwem konta lub zawartych w nim informacji, za każdy odsprzedany raport / każdą odsprzedaną informacjęnależy zapłacić 25 EUR na rzecz CARFAX. Ponadto stosuje się ogólną grzywnę w wysokości 5000 EUR.

8.5 CARFAX zastrzega sobie prawo do tymczasowego blokowania kont klientów lub kont biznesowych w przypadku podejrzeń.

9 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność CARFAX dotyczy:

9.1 CARFAX ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbania, jak również za szkody związane z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu i narażeniu życia.

9.2 W przypadku zaniedbania niewywołującego istotnych skutków CARFAX ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie istotnych obowiązków umownych (obowiązek kardynalny). Obowiązek kardynalny w rozumieniu tego postanowienia to obowiązek, którego wypełnienie umożliwia w pierwszej kolejności wykonanie umowy i na którego wypełnieniu partner umowy może zasadniczo polegać.

9.3 Odpowiedzialność zgodnie z powyższym punktem 8.2 jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.

9.4 Ograniczenie odpowiedzialności stosuje się odpowiednio na korzyść pracowników, agentów i osób działających w zastępstwie CARFAX.

9.5 Nie wpływa to na ewentualną odpowiedzialność CARFAX za roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

10 Własność (dotyczy Klientów Biznesowych)

Klient Biznesowy przyjmuje do wiadomości, że strona internetowa i wszystkie świadczone usługi zawierają materiały, znaki towarowe i inne informacje chronione prawem autorskim. Usługi, w tym treść oraz organizacja, układ, rozmieszczenie i elementy projektowe witryny i każdej pojedynczej strony witryny, a także cała własność intelektualna związana bezpośrednio lub pośrednio z usługami, w tym między innymi patenty, prawa projektowe, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa do baz danych (w tym między innymi informacje dostarczone przez Klienta Biznesowego), tajemnice handlowe, know-how i wszystkie ich dzieła pochodne (łącznie “własność intelektualna”), są i pozostaną własnością CARFAX i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych i innymi obowiązującymi prawami własności intelektualnej. Klient Biznesowy nie może w żaden sposób próbować uzyskać jakiegokolwiek prawa, tytułu lub interesu, poprzez rejestrację, patent, prawa autorskie lub w inny sposób, do takiej własności intelektualnej lub jej pochodnych. Klient nie będzie podejmował żadnych działań, które zagrażają, ograniczają lub ingerują we własność i/lub prawo do korzystania z własności intelektualnej przez CARFAX lub jego podmioty powiązane.

11 Odszkodowanie

Klient wypłaci CARFAX odszkodowanie oraz ochroni CARFAX – bezpośrednio lub pośrednio – przed roszczeniami, oskarżeniami i szkodami wynikającymi z wykorzystania Raportów Historii Pojazdów CARFAX przez Konsumenta lub Klienta Biznesowego, które są niezgodne z niniejszymi OWH.

12 Prawo właściwe, język umowy

12.1 Niniejsze warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów ONZ dotyczących sprzedaży i należy interpretować je zgodnie z tymi przepisami. Wybór prawa nie wpływa na obowiązkowe przepisy państwa, w którym Klient ma swoje zwykłe miejsce zamieszkania.

12.2 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia pomiędzy CARFAX a Konsumentem powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez sądy w Monachium, Niemcy, stosujące prawo niemieckie.

12.3 Językiem umowy jest język polski.

13 Zmiana

13.1 CARFAX zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków po zawarciu umowy, jeżeli okaże się to konieczne i nie będzie to dla Klienta lub Klienta Biznesowego nadmiernie niekorzystne oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z działaniem w dobrej wierze.

13.2 Zmiany ex-post niniejszych Warunków będą dokonywane regularnie w celu polepszenia naszych usług i w interesie Klientów, w reakcji na zmianę prawa lub orzecznictwa lub na nieprzewidywalne zmiany, które - bez rewizji lub zmiany - skomplikowałyby wykonanie umowy lub uniemożliwiłyby jej wykonanie. Z wyżej wymienionego uprawnienia do zmiany Warunków wyłączone są istotne zmiany Warunków obowiązujące w momencie zawarcia umowy.

13.3 CARFAX powiadomi Klientów o zmianach w OWH za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej odpowiedniej formie, np. w formie powiadomienia podczas procesu logowania. Powiadomienie to nastąpi co najmniej na sześć tygodni przed wejściem w życie zamierzonych zmian. Jeżeli Klient nie zgłosi sprzeciwu wobec takich zmian w terminie sześciu tygodni, zmiany wejdą w życie. CARFAX powiadomi Klienta o skutkach brak reakcji ze strony Klienta na powyższe powiadomienia.

14 Inne

14.1 Jeżeli któreś z postanowień OWH jest lub stanie się nieważne/nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy powinny w takim przypadku uzgodnić, że nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które są najbardziej zbliżone do sensu i celu gospodarczego nieważnego postanowienia. To samo dotyczy ewentualnych luk i niedopatrzeń w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

14.2 Komisja UE udostępnia platformę internetową do rozwiązywania sporów online (“Platforma ODR”). Ta platforma ODR pełni funkcję alternatywnego punktu kontaktowego do rozstrzygania sporów w odniesieniu do zobowiązań umownych wynikających z umów online. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.3 CARFAX nie chce brać udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem pojednawczym.

Monachium, 8 kwietnia 2021 r.